Wat kun je verwachten ?

We gaan samen op weg naar een rustiger situatie.

Waarmee kan ik je helpen ?

Bemiddeling op zakelijk- en familie gebied.

Hoe kan ik je helpen ?

Ik kan je helpen door ruimte te geven voor emoties.

Het bevorderen van vertrouwen.

Het bespreken van verschillende standpunten.

Het onderzoeken van gezamenlijke belangen.

Samen tot aanvaardbare oplossingen komen.

Afspraken goed vastleggen.

Afspreken in je buurt.

Waarom kan ik je helpen ?

 1. Conflict behandeling middels opleiding als jurist.
 2. Het verbeteren van relaties als leidinggevende.
 3. Ruimte geven voor emoties en meer vertrouwen.
 4. Meehelpen standpunten en belangen te verduidelijken.
 5. Bevorderen en bespreken van alternatieven.
 6. Samen tot aanvaardbare oplossingen komen.
 7. Praktische instelling om tot resultaten te komen.

Wat zijn mijn sterke punten ?

Ik ben:

 • onafhankelijk
 • betrokken
 • empathisch
 • praktisch
 • doelgericht

Wat is mediation ?

Conflictbemiddeling gaat ver terug in de tijd. Vroeger was de dorpsoudste of het stamhoofd ‘mediator’. Hij liet partijen samen tot oplossingen komen en had hierin een bemiddelende rol. Mediation geeft aandacht aan de menselijke kant van conflicten en zorgt in het algemeen voor een verbeterde verstandhouding tussen partijen.

Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale derde de communicatie en onderhandelingen tussen partijen begeleidt om vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamenlijk gedragen besluitvorming te komen.

Mediation is niet vrijblijvend, partijen verbinden zich om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Het gaat er bij mediation niet om wie er juridisch gelijk heeft. Conflictbemiddeling lukt alleen als beide partijen de wens hebben om er samen uit te komen.

Vanuit zelfbeschikking, vrijwilligheid en vertrouwelijkheid betreft mediation een gestructureerd proces van voorbereiden, onderzoeken, onderhandelen en vastleggen van resultaten. De vrijwilligheid zorgt ervoor dat beide partijen gemotiveerd zijn om het conflict op te lossen.

Mediation kan toegepast worden bij geschillen omtrent familieverhoudingen, zakelijke relaties, overheidsinstanties en woonomgevingen.

Voordelen van mediation

Voordelen van mediation in vergelijking met een juridische procedure:

Voordeliger

Eén mediator is veel goedkoper dan twee advocaten. De kosten van mediation kun je delen. 

Informeel

Mediation heeft een informeel karakter, dus geen ingewikkelde procedures. Je zit gewoon bij elkaar aan tafel en komt al pratend tot een oplossing. Na afloop leg je de afspraken vast.

Tijdbesparend

Mediation duurt gemiddeld 3 tot 5 sessies van twee uur. Het conflict wordt dus veel sneller opgelost dan wanneer je voor een juridische procedure kiest, die maanden of jaren kan duren. 

Minder spanningen

Bij mediation ben je minder afhankelijk van derden, je bepaalt zelf wat er gebeurt. Doordat mediation sneller wordt afgerond is het minder lang stressvol.

Oplossingsgericht

Mediation is erop gericht om een oplossing te vinden die voor beide partijen aanvaardbaar is. Een gezamenlijke oplossing zal langer standhouden.

Beginselen van mediation

Op mediation zijn de volgende beginselen van toepassing:

 

Vrijwillig

Partijen kunnen niet worden gedwongen in mediaton te gaan of te blijven. Beide partijen kunnen op ieder moment de mediation beëindigen.

Vertrouwelijk

Partijen, eventuele derden,  en de mediator ondertekenen met het sluiten van een mediationovereenkomst een geheimhoudingsverklaring. Al hetgeen tijdens de mediation wordt besproken valt hieronder.

Voorkomend

Partijen verbinden zich er in de mediation toe zich respectvol naar de andere partij en de mediator te gedragen. Speel op de bal en niet op de man. 

Verzoenend

In mediation kunnen de emoties hoog oplopen, omdat de basis van een geschil vaak ligt op emotioneel niveau. Doorgaans is het zo dat als emotionele thema’s onvoldoende aan bod komen het niet mogelijk blijkt om verder te gaan over zakelijke thema’s. In de fasering van het mediationproces wordt hiervoor ruimte gemaakt.

Voortvarend

Als de mediationovereenkomst is gesloten, rust op de partijen een inspanningsverplichting en worden partijen geacht actief mee te werken aan het voortvarend laten verlopen van de mediation. 

 Vrijblijvend

Tot het moment van ondertekening van de overeenkomst zijn partijen niet gehouden aan de tijdens de mediation uitgesproken standpunten of gedane voorstellen. 

Voorzienend

Geschillen rijzen uit gebeurtenissen in het verleden. Mediation is gericht op de belangen van partijen in de toekomst.

Wat is een mediator ?

Een mediator is een onafhankelijke bemiddelaar die kan helpen om een conflict op te lossen.

Een mediator is:

 • geen eenzijdige belangenbehartiger, zoals een advocaat;
 • neutraal;
 • onpartijdig;
 • niet gericht op het innemen van standpunten, zoals een rechter.

Een mediator zal:

 • vertrouwelijke gesprekken voeren;
 • vragen stellen om het geschil en de belangen duidelijk naar voren te brengen;
 • partijen stimuleren om zelf met een oplossing van het conflict te komen.

Stappenplan mediation

Voordat conflictpartners tot mediation komen zijn zij vaak in een impasse beland. De communicatie is verslechterd en de standpunten zijn verhard. Mediation is gericht op het verbeteren van communicatie en het bewegen van standpunten naar belangen en vervolgens naar mogelijke oplossingen.

 

De volgende stappen zijn te onderscheiden in het mediationproces:

1. Voorbereiden

 • Contact tussen partijen en mediator
 • Informatie over mediationproces
 • Overeenkomst tot mediation

2. Openen

 • Kennismaking tussen partijen en mediator
 • Toelichting op het mediationproces

3. Onderzoeken

 • Beide partijen vertellen hun verhaal
 • Herkennen van emoties
 • Bewegen van standpunten naar belangen

4. Indelen

 • Bevestigen en indelen van belangen
 • Verruimen van perspectief
 • Verkennen van bereidheid tot onderhandelen

5. Onderhandelen

 • Genereren van mogelijkheden
 • Toetsen aan objectieve criteria
 • Onderhandelen over oplossingen

6. Besluiten

 • Samenvatten mediationproces
 • Bevestigen onderhandelingsresultaten
 • Voorbereiden vaststellingsovereenkomst

7. Afsluiten

 • Ondertekenen vaststellingsovereenkomst
 • Sluiten mediation

Dinkel Advies op sociale media

Menu