Uitgangspunten van mediation

Op mediation zijn de volgende beginselen van toepassing:

 

Vrijwillig

Partijen kunnen niet worden gedwongen in mediaton te gaan of te blijven. Beide partijen kunnen op ieder moment de mediation beëindigen.

Vertrouwelijk

Partijen, eventuele derden,  en de mediator ondertekenen met het sluiten van een mediationovereenkomst een geheimhoudingsverklaring. Al hetgeen tijdens de mediation wordt besproken valt hieronder.

Voorkomend

Partijen verbinden zich er in de mediation toe zich respectvol naar de andere partij en de mediator te gedragen. Speel op de bal en niet op de man. 

Verzoenend

In mediation kunnen de emoties hoog oplopen, omdat de basis van een geschil vaak ligt op emotioneel niveau. Doorgaans is het zo dat als emotionele thema’s onvoldoende aan bod komen het niet mogelijk blijkt om verder te gaan over zakelijke thema’s. In de fasering van het mediationproces wordt hiervoor ruimte gemaakt.

Voortvarend

Als de mediationovereenkomst is gesloten, rust op de partijen een inspanningsverplichting en worden partijen geacht actief mee te werken aan het voortvarend laten verlopen van de mediation. 

 Vrijblijvend

Tot het moment van ondertekening van de overeenkomst zijn partijen niet gehouden aan de tijdens de mediation uitgesproken standpunten of gedane voorstellen. 

Voorzienend

Geschillen rijzen uit gebeurtenissen in het verleden. Mediation is gericht op de belangen van partijen in de toekomst.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.